/ /


Hugh Quarshie

Star Wars

. 1: "Episode I: The Phantom Menace" 1999.

. Quarsh Panaka.

: .


Solomon & Sheba 1995

. .

. : 2- .

. , .

: .